พิกุลทอง, ชัดสกร. " การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 475-489. Web. 15 Jun. 2024