พิกุลทอง, . (2022). การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 475-489. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2327