พิกุลทอง, ชัดสกร. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 475-489, oct. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2327>. Date accessed: 20 june 2024.