สีละพัฒน์, สุภาพร, & อาคม อึ่งพวง. " การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 462-474. Web. 15 Jun. 2024