สีละพัฒน์, ., & อึ่งพวง, . (2022). การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 462-474. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2326