ศรีภักดี, สวัสดิพงศ์, AND ศรีสะอาด, บุญชม. " การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (6 October 2022)