ศรีภักดี, สวัสดิพงศ์, & บุญชม ศรีสะอาด. " การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 449-461. Web. 20 Jun. 2024