ศรีภักดี, ., & ศรีสะอาด, . 2022 Oct 6. การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2