ศรีภักดี, ., & ศรีสะอาด, . (2022). การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 449-461. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2325