ศรีภักดี, สวัสดิพงศ์; ศรีสะอาด, บุญชม. การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 449-461, oct. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2325>. Date accessed: 15 june 2024.