ชัยโคตร, ชาญยุทธ, AND ศรีสะอาด, บุญชม. " แนวทางการพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (6 October 2022)