ชัยโคตร, ชาญยุทธ, & บุญชม ศรีสะอาด. " แนวทางการพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 434-448. Web. 18 Jun. 2024