ชัยโคตร, ., & ศรีสะอาด, . 2022 Oct 6. แนวทางการพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2