ชัยโคตร, ., & ศรีสะอาด, . (2022). แนวทางการพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 434-448. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2324