ดิลกโสภณ, ครองทิพย์, AND กงเพชร, ยุทธศาสตร์. " การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (6 October 2023)