ดิลกโสภณ, ครองทิพย์, & ยุทธศาสตร์ กงเพชร. " การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 425-433. Web. 15 Jun. 2024