ดิลกโสภณ, ., & กงเพชร, . (2023). การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 425-433. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2323