เทียงดี, สุรศักดิ์, & วิเชียร รู้ยืนยง. " ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 414-424. Web. 15 Jun. 2024