จันทิพย์, อธิภัทร, & กฤตยากร ลดาวัลย์. " การบริหารงานกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วมตามหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 403-413. Web. 19 Jun. 2024