จันทิพย์, ., & ลดาวัลย์, . (2022). การบริหารงานกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วมตามหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 403-413. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2320