ตายะ, พรรณนภา, AND ปันแก้ว, กนิษฐ์กานต์. " การพัฒนาบอร์ดเกม โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา วิชา วิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (27 September 2022)