ตายะ, พรรณนภา, & กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว. " การพัฒนาบอร์ดเกม โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา วิชา วิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 389-402. Web. 20 Jun. 2024