ตายะ, พรรณนภา; ปันแก้ว, กนิษฐ์กานต์. การพัฒนาบอร์ดเกม โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา วิชา วิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 389-402, sep. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2319>. Date accessed: 19 june 2024.