Rana Magar, Phra Lal Bahadur, AND ดร., พระครูชัยรัตนากร. " การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (7 November 2022)