Rana Magar, Phra Lal Bahadur, & พระครูชัยรัตนากร ดร.. " การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 377-388. Web. 18 Jun. 2024