Rana Magar, P., & ดร., . 2022 Nov 7. การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2