Rana Magar, P., & ดร., . (2022). การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 377-388. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2318