ศรีบุดดา, วรารัตน์, AND ชนะวงศ์, อำนาจ. " ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (3 October 2022)