ศรีบุดดา, วรารัตน์, & อำนาจ ชนะวงศ์. " ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 361-376. Web. 15 Jun. 2024