ศรีบุดดา, ., & ชนะวงศ์, . 2022 Oct 3. ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2