ศรีบุดดา, ., & ชนะวงศ์, . (2022). ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 361-376. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2317