นาโสก, ปัณณวิชญ์, AND น้อยฤทธิ์, สุรเชต. " การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำครูในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (7 December 2023)