นาโสก, ปัณณวิชญ์, & สุรเชต น้อยฤทธิ์. " การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำครูในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 350-360. Web. 15 Jun. 2024