ศรีสนธ์, ศศิวิมล, & กฤตยากร ลดาวัลย์. " การบริหารงานวิชาการตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 338-349. Web. 15 Jun. 2024