อ่ำศรี, ปฐวี, & ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี. " ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 326-337. Web. 20 Jun. 2024