อ่ำศรี, ., & ถิ่นแสนดี, . (2022). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 326-337. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2314