อ่ำศรี, ปฐวี; ถิ่นแสนดี, ธีรภัทร์. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 326-337, nov. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2314>. Date accessed: 15 june 2024.