คณะศรี, ทองดี, AND นวลสิงห์, ธันยาภรณ์. " สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (19 September 2022)