คณะศรี, ทองดี, & ธันยาภรณ์ นวลสิงห์. " สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 313-325. Web. 19 Jun. 2024