คณะศรี, ., & นวลสิงห์, . (2022). สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 313-325. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2312