พวงเพชร, หนึ่งฤทัย, AND รู้ยืนยง, วิเชียร. " สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทย" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (19 September 202)