พวงเพชร, หนึ่งฤทัย, & วิเชียร รู้ยืนยง. " สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทย." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 304-312. Web. 20 Jun. 2024