พวงเพชร, ., & รู้ยืนยง, . 202 Sep 19. สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทย. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2