พวงเพชร, ., & รู้ยืนยง, . (202). สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทย. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 304-312. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2309