พวงเพชร, หนึ่งฤทัย; รู้ยืนยง, วิเชียร. สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทย. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 304-312, sep. 202. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2309>. Date accessed: 20 june 2024.