บุตรแสนโคตร, กัญญาณัฐ, AND เรืองมนตรี, กาญจน์. " การพัฒนาแนวการสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (8 September 2022)