บุตรแสนโคตร, กัญญาณัฐ, & กาญจน์ เรืองมนตรี. " การพัฒนาแนวการสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 290-303. Web. 19 Jun. 2024