บุตรแสนโคตร, ., & เรืองมนตรี, . (2022). การพัฒนาแนวการสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 290-303. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2308