สุวรรณชัย, สมยศ, AND รู้ยืนยง, วิเชียร. " แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (8 September 2022)