สุวรรณชัย, สมยศ, & วิเชียร รู้ยืนยง. " แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 280-289. Web. 19 Jun. 2024